Members

Member IDMember NameHC
bcp01 Bharat C Patel 19.6
da02 Dawood Alibhai 11.1
hp01 Hiten Patel 11.6
jp01 Jaivin Patel 18.0
jmp01 Jayesh M Patel 13.8
kavit Kavit Patel 03.9
Keval Keval Patel 12.6
Kiaan Kiaan Patel 03.9
mp02 Manvir Patel 15.8
mkp01 Mayur K Patel 24.0
mnp01 Mayur N Patel 24.0
np02 Navik Patel 11.8
np01 Nikunj Patel 17.7
Paullam Paullam Patel 15.9
pa01 Prashant Ajitsaria 24.0
prp01 Prinul R Polessi Patel 10.3
rbp01 Rajen Patel 24.0
rkp01 Rajendra K Patel 12.1
RNP02 Rasik N Patel 11.6
Rivaan Rivaan Patel 13.9
sp01 Sarang Patel 07.2
sp02 Shailesh Patel 18.0
SID Sidharth Patel 19.7
sr01 Sushil Radia 24.0
up02 Utsav Patel 09.1
vp02 Vishal Patel 00.6
yp01 Yogin Patel 15.0